เก็บมาเล่า เอามาฝาก แนวทางในการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์
จดหมายเหตุบทพิสูจน์งานสร้างสรรค์
ศิลปะไม่ใช่งานวิจัย โดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
http://www.surdi.su.ac.th/paper_public/events.pdf

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์
7 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน
http://www.surdi.su.ac.th/paper_public/sum_seminar_7_8_51.pdf

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารวิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน มีกำหนดออกเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ทั้งในสาขาวิจิตรศิลป์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านวิจิตรศิลป์ ศิลปะ และวัฒนธรรม

เป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานวารสารของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สู่ความเป็นวารสารวิชาการชั้นนำด้านศิลปกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ในอนาคต

ในการนี้ คณะวิจิตรศิลป์ จึงขอเชิญท่านส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ บทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทรรศน์ มายังคณะวิจิตรศิลป์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้กองบรรณาธิการของวารสารพิจารณาและตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

รายละเอียดการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิจิตรศิลป์ ที่แนบมาพร้อมนี้ Click

ดาวน์โหลดเอกสาร
http://www.finearts.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2011/01/attachments.zip