เกณฑ์การประเมินด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เกณฑ์การประเมินด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์(อ้างอิงจาก คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554-2558 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554) http://www.surdi.su.ac.th/weight_QA.html


ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
http://www.surdi.su.ac.th/opdc/opdc.html
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม _พ.ศ. 2554 - 2558_
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/index.phpคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2553
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA%20MUA_54/ManualQA_MUA_February2554.pdf


http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog.htm

จดหมายเหตุบทพิสูจน์งานสร้างสรรค์ศิลปะไม่ใช่งานวิจัย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ ได้กำหนดให้งานทางด้านศิลป การออกแบบ ดนตรีและวรรณกรรมเป็นกลุ่มสาขาวิชาย่อยในสาขาวิชาปรัชญา ซึ่งจากการที่คณะกรรมการสาขาปรัชญาส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางสายสังคมศาสตร์ ทำให้การวางทิศทาง นโยบาย แนวทาง และเกณฑ์ในการสนับสนุนการวิจัย และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับการสนับสนุนงานทางด้านการสร้างสรรค์ดังกล่าว และหากสามารถชี้ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เห็นความแตกต่างของการสร้างองค์ความรู้ในกลุ่มสร้างสรรค์กับงานทางด้านสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งกลุ่มสร้างสรรค์มีผลกระทบกับการพัฒนาคน สังคม และประเทศในระดับสูงมาก

ดังนั้น จึงสมควรที่จะจัดให้สาขาวิชาทางด้านการสร้างสรรค์ให้เป็นกลุ่มแยกอิสระจากสาขาปรัชญา และมีคณะกรรมการประจำสาขาของตนเอง เพื่อกำหนดทิศทาง กรอบ แนวทาง และเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาจะทำให้งานทางด้านการสร้างสรรค์ทั้งหลายขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะแต่มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น แต่จะเป็นประโยชน์กับคณะวิชาทางด้านศิลปและการสร้างสรรค์ของทุกสถาบันการศึกษาซึ่งมีมากกว่า 50 คณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยด้วย
http://www.surdi.su.ac.th/paper_public/events.pdf

สรุปแบบสอบถามการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง
ในการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์
http://www.surdi.su.ac.th/paper_public/sum_seminar_7_8_51.pdf

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

Download ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 http://www.stat.mua.go.th/eDoc/สรุปประเด็นคำถามและคำตอบของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาบันอุดมศึกษา
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/index.php?DownloadGroupID=5

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยประจำปี 2553 รอบที่ 2

อาจารย์สุขเกษม อุยโต อาจารย์ประจำสาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ
ได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2553
รอบที่ 2 ในหัวข้อ การศึกษาเนื้อหาของภาพถ่ายจากอัลบั้มภาพถ่ายของ เนาว์ ศรีจามร
http://www.rsu.ac.th/rri/research/research2/research2-53.html

3rd Fine Arts International Conference 2011

Exploring Fine Arts Network Art & Design Challenges Hosted by: Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University In collaboration with: The United Nations, Educational Scientific and Culture Organization (UNESCO)

The organizing Committee invites you to submit an abstract(s) related to Arts and Design for rdoral or poster presentation at 3 Fine Arts International Conference. Each abstract should be submitted to one appropriate forum as follows:

Visual Arts Forum
Painting Ceramics Photography/ Printmaking Sculpture

Art Education Forum Music Education Performing Arts Education Fine Arts Education

Music Forum Thai Music Asian Music Classic Jazz

Performing Arts Thai traditional Performing Arts Asian Performing Arts

Design Forum Product and Package Design Fashion Design Jewelry Design Stage Design Costume Design Graphic Design & Communication

Design All abstracts of approximately 300-350 words in English must be email submitted at faresearch@swu.ac.th. (Please follow the Instruction to Authors attached). Authors should be indicated their preferences for oral presentations as possible. However, the committee reserves the right to assign the accepted abstracts to oral or poster presentation due to allotted time availability. Accepted abstracts will be notified to the corresponding authors via e-mail

http://fofa.swu.ac.th/index.php?p=article_detail&n=98

การจัดทำ มคอ. 1 ของสาขาศิลปกรรม

สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้แทนในการจัดทำ มคอ. 1 ของสาขาศิลปกรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายให้คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำ มคอ. 1 สาขาการออกแบบ โดยความร่วมมือกับ สถาบัน การศึกษาอื่นๆ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระหว่างนี้ อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการลงนามสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้า ในการดำเนินการในเร็ววันนี้ http://www.decorate.su.ac.th/TQF.html

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และร่างยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) 4 ภูมิภาค

วช.จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ต่อจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ(พ.ศ. 2551-2554) ที่กำลังจะสิ้นสุดลง เพื่อให้หน่วยงานวิจัยต่างๆได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณการวิจัย โดย วช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและเชื่อมโยงการจัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง


... โดยในเบื้องต้นได้มีแนวคิดในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 8 ซึ่งมีทิศทางที่มีความสอดคล้องและรองรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนมีความเชื่อมโยงในมิติ ของยุทธศาสตร์ของกระทรวงและหน่วยงาน (Function) ยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area)และยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) : ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศให้เป็นที่ยอมรับ


... ขณะนี้ วช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย พ.ศ. 2555-2559 ในระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภาค เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ดังกล่าวมาบูรณาการเป็นร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 8 ที่เป็นภาพรวมของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับปัญหาและสถานการณ์ของประเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาประกอบการพิจารณา รวมทั้งได้นำข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมาประกอบในการจัดทำด้วย ดาวน์โหลด: ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)


... ดาวน์โหลด: ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยภาคเหนือ (พ.ศ.2555-2559) http://www.nrct.go.th/downloads/ps/draft_policies_strategies_2555-2559/strategy55-59_north.pdf

ดาวน์โหลด: ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2555-2559) http://www.nrct.go.th/downloads/ps/draft_policies_strategies_2555-2559/strategy55-59_northeast.pdf

ดาวน์โหลด: ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยภาคกลาง (พ.ศ.2555-2559) http://www.nrct.go.th/downloads/ps/draft_policies_strategies_2555-2559/strategy55-59_central.pdf

ดาวน์โหลด: ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้ (พ.ศ.2555-2559) http://www.nrct.go.th/downloads/ps/draft_policies_strategies_2555-2559/strategy55-59_south.pdf