เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

ข้อมูลการทำตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่คู่สังคมมาเป็นเวลาช้านาน โดยมีเป้าหมายหลัก คือเป็นสถาบันวิจัยค้นคว้าหาความรู้ แล้วนำเอาความรู้ที่ได้มานั้นถ่ายทอดโดยการสอนและการให้บริการแก่สังคม มหาวิทยาลัยจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า ทางด้านวิชาการความน่าเชื่อถือศรัทธา และเป็นความหวังของสังคมในการพัฒนาคน ให้เป็นทรัพยากรของชาติที่สมบูรณ์ด้วยคุณภาพเมื่อท่านได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในฐานะอาจารย์คนหนึ่ง ท่านย่อมตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีว่า นอกจากภาระงานสอนแล้ว การค้นคว้าวิจัย การให้คำแนะนำปรึกษา และการให้บริการทางวิชาการก็เป็นหน้าที่สำคัญที่ท่านพึงปฏิบัติด้วย ซึ่งผลจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้อาจออกมาในรูปของเอกสารวิชาการ ตำรา หนังสือ บทความ รายงานวิจัย ฯลฯ อันจะมีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ผลงานทางวิชาการที่ท่านได้สรรสร้างขึ้นดังกล่าว ยังช่วยนำท่านไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอีกด้วย

ตำแหน่งทางวิชาการ หมายความถึง วิทยฐานะที่ทรงเกียรติของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจารย์ที่สนใจจะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเสียก่อน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง อันได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีแต่ตั้งคณาจารย์ในอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2547 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ทำให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะขอตำแหน่งทางวิชาการ หลังจากวันที่ 3 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไปจะต้องเตรียมเอกสารตลอดจนกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่

หมายเหตุ ถ้าท่านอาจารย์มีข้อสงสัยขอให้สอบถามโดยตรงที่ผู้อำนวยการสำนักฯ โดยสำนักงานฯจะจัดชี้เเจงรายละเอียดเร็วๆนี้ค่ะ เนื่องจากขั้นตอนหลายขั้นตอนต้องจัดทำขึ้น และต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อน

คณาจารย์ที่ประสงค์จะขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอให้ส่งแบบ กสอ.01 และผลงานทางวิชาการ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเบื้องต้น และคณะกรรมการประจำคณะ มายังสำนักงานมาตรฐานวิชาการ ตามกำหนดรับเรื่องดังแสดงข้างล่างนี้

  • ครั้งที่ 1 กำหนดรับเรื่องภายใน 29 มกราคม 2554
  • ครั้งที่ 2 กำหนดรับเรื่องภายใน 30 เมษายน 2554
  • ครั้งที่ 3 กำหนดรับเรื่องภายใน 30 กรกฎาคม 2554
  • ครั้งที่ 4 กำหนดรับเรื่องภายใน 30 กันยายน 2554
ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆDownload เอกสารแบบฟอร์มของตำแหน่งวิชาการ แบบฟอร์มเอกสารส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มประเมินผลการสอน แบบฟอร์มรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ แบบฟอร์มอาจารย์ดีเด่น