เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

ประชาพิจารณ์การจัดตั้งสำนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะและการสร้า้งสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดการประชุม "ประชาพิจารณ์ข้อเสนอการจัดตั้งสำนัก งานกองทุนส่งเสริมศิลปะและการสร้างสรรค์" วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 12.00-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Dowload เอกสารประกอบการบรรยาย การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ห้อง 7-100 9กันยายน 2554
http://www.rsu.ac.th/academic/file/download/research.ppt 
ทำวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด ศ.ดร.ปรัญา เวสารัชช์ http://www.rsu.ac.th/academic/file/download/academic_54.ppt

การขอรับทุนสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต


สถาบันวิจัยสนับสนุนงานวิจัย 4 ประเภท คือ

1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นการศึกษาที่มุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างมีระเบียบแบบ แผน เพื่อนำไปใช้ทดสอบและ/หรือสร้างทฤษฏีอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ

2. การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้นั้นไป ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการนำเอาความรู้และวิชาการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง และให้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นการวิจัยตามความต้องการของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือเป็นการวิจัยทั่วไป

3. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา คิดค้นอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมายในพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธี รูปแบบการทำงาน หรือระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 

4. นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ (Innovation and Invention) เป็นการศึกษาค้นคว้า หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย


คณาจารย์คณะศิลปะและการออกแบบที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยหรือผลงานสร้า้งสรรค์ต้องยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย มรส. 80 (Rev. 2551) จำนวน 3 ชุด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย  www.rsu.ac.th/rri  หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สถาบันวิจัย ชั้น 5 ห้อง 505 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร. 5686 - 5692

ระยะเวลาในการรับสมัคร
รอบที่  1  เดือนมิถุนายนของทุกปี 
รอบที่  2  เดือนกันยายนของทุกปี
รอบที่  3  เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

กฏระเบียบในการขอทุน
มรส.80 แบบฟอร์มการขอทุน
มรส.81 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หลักเกณฑ์ในการของบประมาณโครงการวิจัย ในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

Download รายละเอียดเอกสารได้ที่ http://www.rsu.ac.th/rri/document.php?docid=2