เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

คณะศิลปะและการออกแบบ เปิดตัวการใช้งานระบบฐานข้อมูลคณะฯ

                 คณะศิลปะและการออกแบบ จัดการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เปิดตัวการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการความรู้ การเรียนการสอน การสร้างสรร งานวิจัยและการประกันคุณภาพ โดยทงานบุคลากรของคณะฯที่ริเริ่มคิดค้นพัฒนามาเป็นเวลากว่าสามปี จนเป็นระบบฐานข้อมูลระดับคณะที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา จนสามารถเปิดใช้ได้ในปี 2556 และกำลังพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับสากลและการเข้าสู่ประชาคมอาซียนในปี 2558