RSU Research Conference 2013

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556 RSU Research Conference 2013 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้อง Auditoriumชั้น 2  อาคาร Digital Multimedia Complex(ตึก 15)  มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ การพัฒนาการเรียนการสอน และวิจัยสถาบันในวงกว้างระดับประเทศ  โดยคณบดีและผู้บริหารคณะศิลปะและการออกแบบนำทีมคณาจารย์เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันหน้ามหาวิทยาลัย