เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มรส. ประชุมการจัดการความรู้

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดประชุมการจัดการความรู้  อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ 1-705 วันที่ 14 พ.ค. 2557 9.30น. - 12.00 น. โดยมีผศ.ดร.นเรศ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร  ร่วมกับคณาจารย์และผู้บริหารจากคณะต่างๆเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น