เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

AsianSkill contest

AsianSkill contest task 2 from Thai Adobe User Group on Vimeo.


บรรยากาศการให้คะแนนการแข่งขันกราฟิก เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนการแข่งขัน Asian Skill
ในงานนี้มี อ. ชินภัทร กันตบุตร สาขาออกแบบนิเทศศิลป์เข้าร่วมเป็นกรรมการและคณะทำงานในงานนี้ด้วย