โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้-ประสบการณ์การเรียนรู้”


ความสำคัญ
        ความรู้ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับองค์กร ความรู้จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ และ 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ ทั้งนี้ องค์กรสามารถรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ซึ่งมีกระบวนการหรือขั้นตอนหลักๆ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) กำหนดขอบเขตประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการความรู้ 2) สร้างหรือแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 3) จัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 4) ประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ 5) จัดเวทีเพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และ 6) นำความรู้ไปใช้ในการทำงาน
        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอบสนองต่อมาตรฐานการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1-5 จึงมีการจัดทำ “แผนดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต” โดยมีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิคการเรียนการสอน ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านธรรมาธิปไตย ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จากนั้นได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน ทำภารกิจร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยและขยายผลไปสู่คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ในการลงมือปฏิบัติ ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต
        การดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการของคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต และมีภารกิจให้การสนับสนุนองค์ความรู้โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้และประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่คณะวิชาต่างๆ ตามลำดับขั้นตอนของแผนฯ ในลำดับที่ 12 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ให้ตรงกันสำหรับการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่อง นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการ  ขั้นตอนทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดการความรู้  การสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบการจัดการความรู้ อันได้แก่ เว็บไซต์  เว็บท่าความรู้  สารานุกรมออนไลน์ (วิกิพีเดีย) ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยรังสิตให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
             
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากคณะวิชาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ของคณะวิชา จำนวนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 60 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

รูปแบบการฝึกอบรม
การฝึกอบรมเป็นแบบบรรยายผสมผสานกับการฝึกปฏิบัติ ดังนี้
-          การบรรยาย ในหัวข้อ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ/ขั้นตอน และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิตไปสู่การสร้างระบบการจัดการความรู้
-          การบรรยายในหัวข้อ การสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้
-          การสาธิตตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการถอดความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน  ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ  ด้านธรรมาธิปไตย ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
-          การนำเสนอเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัยรังสิต


วันเวลาและสถานที่
              วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 1-605 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์  

วิทยากร
-          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-          ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
-          ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
-          ดร.กฤษดา ศรีแผ้ว
-          ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เรื่อง นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการขั้นตอนทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงภายในคณะวิชาของตนเองได้

วิธีประเมินโครงการและค่าเป้าหมาย
-    เชิงปริมาณ >         จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
-    เชิงคุณภาพ >         คะแนนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อวิทยากร ประโยชน์ที่ได้รับและการดำเนินการจัดงาน มีค่าไม่น้อยกว่า 4.00
-------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้-ประสบการณ์การเรียนรู้”
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง 1-605 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์
****************************************************************
12.30-13.00 น.   -   ลงทะเบียน
13.00-13.15 น.   -   พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
13.15-14.00 น.   -   การบรรยายในหัวข้อ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ/ขั้นตอน และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต  โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
                             -   การบรรยายในหัวข้อ การสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้-ประสบการณ์การเรียนรู้  โดย ดร.จิรัชฌา  วิเชียรปัญญา
14.00-16.00น.    -   การสาธิตตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการถอดความรู้-ประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเทคนิคการเรียน  การสอน  ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ  ด้านธรรมาธิปไตย ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
16.00-16.25น.    -   การนำเสนอเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.กฤษดา ศรีแผ้ว
16.25-16.30น.    -  ปิดการฝึกอบรม โดย ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

-------------------------------------------------------------------

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 99 ท่าน จากคณะ/หน่วยงานทั้งหมด 36 คณะ/หน่วยงาน
#ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งชื่อล่วงหน้าลงทะเบียนเข้างาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ศิริวรรณ วาสุกรี2013-05-01 08:38:57
2.โกวิท รพีพิศาล2013-05-01 08:38:57
3.เสาวนีย์ พัชรเจริญพงศ์2013-05-01 08:38:57
คณะกายภาพบำบัด
4.ศิริพร วงศ์สายญาติ2013-05-01 08:38:57
5.พัชรินทร์ ขาวรุ่งเรือง2013-05-01 08:38:57
6.จันทนา อดิสรณกุล2013-05-01 08:39:17
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
7.วุฒิสิฐ วิรยศิริ2013-05-01 08:40:13
คณะเทคนิคการแพทย์
8.สวรรยา พงศ์ปริตร2013-05-01 08:40:13
9.อรอุมา ญาณพาณิชย์2013-05-01 08:40:13
10.อังสนา โยธินารักษ์2013-05-01 08:40:13
คณะศิลปศาสตร์
11.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์2013-05-01 08:40:46
12.ปวริศร ซ่อมศิลป์2013-05-01 08:51:29
13.วรพล มหาแก้ว2013-05-01 08:51:44
14.สุกัลยา วงศ์ชมบุญ2013-05-01 08:51:44
สถาบันภาษา
15.จิตติมาน เกียรติวชิรพันธ์2013-05-01 08:40:46
16.สุพัตรา ตู้จินดา2013-05-01 08:40:46
คณะพยาบาลศาสตร์
17.อำภาพร นาวงศ์พรหม2013-05-01 08:41:18
18.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์2013-05-01 08:41:18
19.วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร2013-05-01 08:41:18
สถาบันการบิน
20.ศุภกฤต อริยะปรีชา2013-05-01 08:45:00
21.พินิจ ชาติไทย2013-05-01 08:45:00
22.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ2013-05-01 08:45:00
23.ณัฐพล สุขอ้น2013-05-01 08:45:00
Chinese Business
24.ดวงพร คชายั่งยืน2013-05-01 08:41:57
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
25.ดารณี อินทะแสน2013-05-01 08:42:32
26.ชนัฐนันท์ มณฑาทอง2013-05-01 08:42:32
คณะวิทยาศาสตร์
27.ทัศนีย์ ปัญจานนท์2013-05-01 08:46:07
28.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์2013-05-01 08:46:07
29.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ2013-05-01 08:46:07
30.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ2013-05-01 08:46:07
31.วรัชญา ธนูศิลป์2013-05-01 08:46:07
32.ปานันท์ กาญจนภูมิ2013-05-01 08:46:22
33.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์2013-05-01 09:12:16
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
34.เสรี วังส์ไพจิตร2013-05-01 08:47:17
35.นวพันธ์ คงสวัสดิเกียรติ2013-05-01 08:47:17
36.ดุสิต ศิริสมบัติ2013-05-01 08:47:17
คณะทันตแพทยศาสตร์
37.สายสวาท ทองสุพรรณ2013-05-01 08:47:17
38.สิรวิชฐ์ สถาปนา2013-05-01 08:47:17
39.ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์2013-05-01 08:47:50
40.ปรารถนา ยอดมโนธรรม2013-05-01 08:47:50
41.พรพัชรินทร์ วงศ์สายศรี2013-05-01 08:55:53
คณะบัญชี
42.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์2013-05-01 08:49:22
43.อริสรา ธานีรณานนท์2013-05-01 08:49:22
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
44.สุภางค์ วงษ์ขันธ์2013-05-01 08:49:22
45.มานพ แก้วกล้า2013-05-01 08:49:22
บัณฑิตวิทยาลัย
46.วรรณี ศุขสาตร2013-05-01 08:51:29
47.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์2013-05-01 08:51:29
48.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ2013-05-01 08:51:29
49.เพียงจันทร์ จริงจิตร2013-05-01 08:51:29
คณะนิติศาสตร์
50.สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี2013-05-01 08:52:41
51.อนันต์ สันติภาพ2013-05-01 08:52:41
52.วศิน อสันโน2013-05-01 08:52:41
53.ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์2013-05-01 08:52:41
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
54.ณัฐ เทพหัตถุ2013-05-01 08:53:40
55.สุเทพ ชูช่วย2013-05-01 08:53:40
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
56.มนต์ชัย บุญยะวิภากุล2013-05-01 08:53:40
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
57.สงคราม สมณวัฒนา2013-05-01 08:54:05
คณะศิลปะและการออกแบบ
58.วราวรรณ สุวรรณผาติ2013-05-01 08:54:51
59.สุขเกษม อุยโต2013-05-01 08:54:51
60.คงรัฐ สุนทรโรจน์พัฒนา2013-05-01 08:54:51
61.สุภาวดี จุ้ยศุขะ2013-05-01 08:54:51
62.ชินภัศร์ กันตะบุตร2013-05-01 08:54:51
คณะทัศนมาตรศาสตร์
63.วุฒิไกร บูรณ์วรุตม์2013-05-01 08:55:53
64.เมธี จรัสอรุณฉาย2013-05-01 08:55:53
วิทยาลัยนานาชาติ
65.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช2013-05-01 08:55:53
66.อุษณีย์ มะลิสุวรรณ2013-05-01 08:55:53
คณะนิเทศศาสตร์
67.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา2013-05-01 08:57:38
68.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์2013-05-01 08:57:38
69.บุปผา บุญสมสุข2013-05-01 08:57:38
70.อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์2013-05-01 08:57:38
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ
71.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์2013-05-01 08:59:11
72.วันวิชิต บุญโปร่ง2013-05-01 08:59:11
คณะบริหารธุรกิจ
73.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ2013-05-01 08:59:11
74.ณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล2013-05-01 08:59:11
75.ปิยภรณ์ ชูชีพ2013-05-01 08:59:11
76.ณัฎฐยศ สุริยเสนีย์2013-05-01 08:59:24
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
77.อภิวัฒน์ สูยะโพธ2013-05-01 09:00:46
78.พันธ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ2013-05-01 09:00:46
79.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย2013-05-01 09:08:15
คณะดิจิทัลอาร์ต
80.นัฐวุฒิ สีมันตร2013-05-01 09:00:46
81.สุทัศน์ ปาละมะ2013-05-01 09:00:46
82.เอกชัย เกียรติเฉลิมพร2013-05-01 09:00:46
คณะศึกษาศาสตร์
83.สุรีย์พร ท้วมทอง2013-05-01 09:01:15
84.ณิชา คงชม2013-05-01 09:01:15
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
85.ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์2013-05-01 09:02:47
86.ปาณิสรา ผลบุญ2013-05-01 09:02:47
87.ธนิศา กลันเนียม2013-05-01 09:02:47
คณะเศรษฐศาสตร์
88.ภิรมย์ จั่นถาวร2013-05-01 09:03:41
สำนักหอสมุด
89.พัชรา หาญเจริญกิจ2013-05-01 09:03:41
90.นฤมล พฤกษศิลป์2013-05-01 09:03:41
91.รัตนาภรณ์ กาศโอสถ2013-05-01 09:03:41
92.เยาวรัตน์ บางสาลี2013-05-01 09:03:41
93.ดาวรัตน์ แท่นรัตน์2013-05-01 09:04:24
94.จุรีรัน์ เกลี้ยงแก้ว2013-05-01 09:04:24
95.ชะอ้อน พันถัน2013-05-01 09:04:24
สำนักงานบุคคล
96.กสิณ จันทร์เรือง2013-05-01 09:08:15
สถาบันวิจัย
97.กนกรัตน์ ครูกิมโสม2013-05-01 09:08:15
สำนักงานพัฒนาสังคม
98.สาวิตรี ดีดวง2013-05-01 09:08:15
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
99.มรรคพล สุรัชฎาภรณ์2013-05-01 09:12:01