เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

KM RSU Art and Design คณะศิลปะและการออกแบบ

KM RSU Art and Design
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 
คณะศิลปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยรังสิต
ถอดประสบการณ์ความรู้ และคุณสมบัติผู้ที่จะมาถอดความรู้
คุณสมบัติของผู้ที่จะมาถอดความรู้
http://isdc.rsu.ac.th/km/files/skill.pdf
ฟอร์มสำหรับถอดความรู้
http://isdc.rsu.ac.th/km/files/km_form.docx
ตัวอย่างแบบถอดประสบการณ์ความรู้ทั้ง 6 ด้าน
http://isdc.rsu.ac.th/km/knowledgebase/detail/32
Knowledge Base
คู่มือการสร้างความรู้ด้วยการแบ่งปันและถอดความรู้-ประสบการณ์การเรียนรู้ http://isdc.rsu.ac.th/km/files/km_manual.pdf
ตัวอย่างการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
http://itwiz.rsu.ac.th/…/wp-cont…/uploads/2013/02/group1.pdf
ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
http://itwiz.rsu.ac.th/…/wp-cont…/uploads/2013/02/group2.pdf
ด้านการยึดมั่นคุณธรรม
http://itwiz.rsu.ac.th/…/wp-cont…/uploads/2013/02/group3.pdf
ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
http://itwiz.rsu.ac.th/…/wp-cont…/uploads/2013/02/group4.pdf
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
http://itwiz.rsu.ac.th/…/wp-cont…/uploads/2013/02/group5.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น